Hostel Domeček

- ubytování v 2-4 lůžkových pokojích

- ubytování v centru města Telč

Hostel Domeček v Telči (UNESCO památka) nabízí levné ubytování pár metrů od historického náměstí Zachariáše z Hradce. Příjemné pokoje, plně vybavené kuchyňky i zázemí pro cyklisty naleznete na břehu rybníka. Romantická procházka po lávce vás zavede až k historickým domům na náměstí zapsaném na seznamu UNESCO památek od roku 1992. 

Hostel byl nově otevřen pro rekonstrukci v roce 2007 díky městu Telč. Komfortně vybavený objekt, který slouží návštěvníkům města Telče jako celoroční ubytovací zařízení. Je zde pět pokojů s celkovou kapacitou 16 lůžek se sprchou a hygienickým zařízením, v přízemí společenská místnost s krbem, v každém podlaží plně vybavená kuchyňka, ve vstupním prostoru je umístěn internet, na čelní straně ubytovny jsou uzamykatelné prostory pro jízdní kola, nad nimi terasa s možností posezení s nádherným výhledem na město. Je zde také možnost parkování motorových vozidel návštěvníků. 

Hostel Domeček je ideálním místem k výletům za památkami Telče a kulturnímu vyžití v ulicích tohoto města.

3x nej-extra hostelu či okolí:

 
 • ubytování nabízí příjemné prostorné pokoje s příslušenstvím a samoobslužné kuchyňky.
 • Hostel Domeček se nachází pár minut volnou chůzí po lávce přes Ulický rybník do historického centra města Telč.
 • Příjemná nabídka dalších služeb - prostorná společesnká místnost, úschova kol, internet i parkoviště.

 

Ceník


 • Ceny za 
  ubytování
  Domeček
  • Cena za lůžko              400 Kč/noc
  • Dítě do 12 let               300 Kč/noc
  • Poplatek městu             20 Kč/noc

 

UBYTOVACÍ ŘÁD 

 

pro hostel Domeček, Hradecká 631, Telč, 588 56. Provozovatel SK Telč, z.s., Tyršova 393, Telč, 588 56, IČO 00566985

1. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování


1.1 Ubytování hostů v hotelu se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle
ustanovení § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě
hostel (dále jen „hostel“) poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu
nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a ubytovaný (dále také
jen „host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě
stanovené tímto ubytovacím řádem (dále také jen „smlouva“).

1.2 Smlouva o ubytování je uzavřena emailovou komunikací, přes portál booking.com nebo telefonicky. 

1.3 Práva a povinnosti smluvních stran o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele. 

1.4 Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající z ubytovacího řádu a/nebo ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v hostelu (dále jen „pochybení“), je ubytovatel oprávněn rezervaci před uplynutím
ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li host na své pochybení ze strany hostelu upozorněn postupem dle ustanovení §2331 občanského zákoníku.


2. Uzavření smlouvy, rezervace


2.1 Ubytovaný je povinen provést objednávku ubytování u ubytovatele buď v písemné formě nebo na
základě telefonické dohody.
Rezervací se rozumí objednávka učiněná emailem,  telefonicky nebo přes portál booking.com doručenou
emailem na adresu ubytovatele sk.telc@tiscali.cz.

 

3. Příjezd do hostelu


3.1 Ubytovaný ohlásí telefonicky svůj příjezd do hostelu minimálně 1 hodinu před příjezdem pověřenému pracovníkovi na telefonní číslo

+420 602 944 173.


3.2 Na recepci předloží host svůj občanský průkaz, případně cestovní pas resp. jiný doklad své totožnosti (např. povolení k pobytu), podle něhož ověří pověřený pracovník ubytovatele totožnost hosta. 


3.3 Není-li sjednáno jinak, ubytovávání přijíždějících hostů probíhá v době od 14 do 20 h.

3.4 Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný se zavazuje
oznámit jejich přesný počet při rezervaci.

3.5  Doba ubytování je dohodnuta předem odsouhlasenou rezervací a je zaznamenána v ubytovací
knize. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele a musí být
podložena zápisem v ubytovací knize.

3.6  Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních
údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů
ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a
ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy resp. domovní knihy jsou stanoveny shora
uvedenými právními předpisy.

4. Obecná pravidla ubytování

4.1 Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory hotelu a využívat služby s ubytováním spojené.

4.2 Při nástupu do ubytování obdrží host klíč od pokoje i vstupu do hostelu (dále společně jen „klíče“). Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození těchto klíčů, jakož i zpřístupnění klíčů třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem příslušné smlouvy o ubytování, sjednané mezi hostem a ubytovatelem. Případné sankce za ztrátu, zničení, poškození jakož i zpřístupnění klíčů dle předchozí věty jsou upraveny
v ubytovací smlouvě.

4.3 Host je povinen:
· seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej;
· uhradit cenu za ubytování 
· řádně užívat prostory určení k ubytování, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování;
· zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování;
· chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození;
· bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách hostelu způsobil (y);
· v době od 22:00 hod. do 07:00 hod. se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem;
· při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají, a uzavřít okna;
· při ukončení pobytu odevzdat klíč od pokoje

4.4 Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:
· provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.);
· odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování;
· používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci;
· přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě;
· uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání;
· umístit v prostorách hostelu zvířata;


4.5 Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:
· nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití;
· držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem;
· kouřit;
· používat otevřený oheň

 

5. Odjezd z hostelu
5.1 Ubytovaný je povinen opustit pokoj, kde je ubytován, do 10 hodiny pokud se nedohodne s recepcí jinak
5.2 Host uzamkne pokoj a zanechá klíče na sjednaném místě.
5.3 Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

6. Informace o nakládání s osobními údaji
6.1 Hostel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

6.2 Za účelem ubytování jsou zpracovávány tyto osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, číslo osobního dokladu, rodní číslo, emailová adresa, účel cesty a to na základě občanského průkazu, anebo získané z veřejně dostupných zdrojů/jiných zdrojů/od hosta.
6.3 Osobní údaje bude hostel zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců.
6.4 Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být osobní údaje hosta zpřístupněny: provozovateli hostelu, ředitel SK Telč, z.s. a pracovníci recepce
6.5 Osobní údaje bude hostel zpracovávat po dobu 6 let.
6.6 Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných hostelem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování na emailové adrese sk.telc@tiscali.cz
6.7 Host má dále právo získat od hostelu osobní údaje, které se hosta týkají a jež hostelu poskytnul. Hostel na základě žádosti hosta poskytne subjektu údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost hosta poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.


Tento Ubytovací řád vstoupil v platnost a účinnost dnem 23. 5. 2018.

 

Drahoslav Feit

ředitel SK Telč, z.s.